I. Değerlerimiz

Yetkin, güvenilir, yaratıcı, paydaş odaklı, girişimci, yenilikçi, markalaşma, süreklilik. 

II. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 

A. Dürüstlük 

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli  değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve  dürüstlükle hareket ederiz.

B. Dürüstlük 

Gizli ve özel bilgiler; BRONZ OTOMOTİV’e ait rekabet açısından dezavantaj  yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri,  personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik  anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.

BRONZ OTOMOTİV çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve  çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin  korunmasına özen gösteririz. BRONZ OTOMOTİV’in faaliyetlerine ilişkin gizli  bilgileri korur, bu bilgileri sadece BRONZ OTOMOTİV amaçları doğrultusunda  kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve  belgeleri dışarı çıkarmayız.

C. Çıkar Çatışması 

BRONZ OTOMOTİV çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız.  Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş  münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. BRONZ  OTOMOTİV Şirketi dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız.  BRONZ OTOMOTİV adını ve gücünü, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan  kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik  yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu  yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan  Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Kurul’a danışırız.

D. Sorumluluklarımız 

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçilerimize , rakiplerimize, topluma, insanlığa ve BRONZ OTOMOTİV adına karşı aşağıda sıralanan  sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

EK-07

 1. Yasal Sorumluluklarımız 

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve  milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara  doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari  oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi  olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine  getiririz.

 1. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında  ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve  nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 1. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız 

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara  dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt  ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk  bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları  konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

 1. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi  zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar  ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

 1. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten  kaçınırız.

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları  destekleriz.

 1. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve  yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma  bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum  örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol  almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve  kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve  hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

 1. “BRONZ OTOMOTİV” Adına Karşı Sorumluluklarımız

EK-07

Müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz  sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

Hizmetlerimizi BRONZ OTOMOTİV politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz  taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için  gerekli özveriyi gösteririz.

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet  vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları  ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum  sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

İlgili taraflarımızın önünde, şirketimizi temsilen konuştuğumuzu, kendi görüşlerimizi  değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

BRONZ OTOMOTİV ‘i risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla  karşılaştığımızda öncelikle Etik Kurul’a danışırız.

BRONZ OTOMOTİV çalışanları, Şirket dışındaki şirketlerde, yönetim onayı  olmaksızın yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz; rakip veya şirketin iş  ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz.

İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu  kişilerin yakınlarını işe alamaz.

Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan  konularda konuşmalar yapabilir, sosyal medya hesabı kullanabilir, profesyonel yazılar  yazabilir. Bu aktivitelerde şirket adının kullanılabilmesi için Genel Müdür’den onay  alınması gerekmektedir.

Şirket çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik partide aktif olarak  faaliyet gösteremezler.

Çalışanlar Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım  ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen  özen dışında kullanarak Şirkete zarar vermesi kabul edilemez.

Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve  sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve BRONZ OTOMOTİV Şirket disiplinine aykırı fiil ve  davranışlarda bulunamaz.

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, BRONZ OTOMOTİV çıkarları dikkate  alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa  olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz. “Her konuda  tasarruf” ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.

Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da  gerektirir. İş saatleri içinde şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel  işlerine zaman ayırmaz.

EK-07

Şirket sahibi haricindeki yöneticiler, çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu  ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını  engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişilerle İlişkiler 

Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde  bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç  para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer  kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi  olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından  yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya  kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına  sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez.  Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

Medya İle İlişkiler 

Medya ile olan ilişkilerde herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat  yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst  yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde  edilemez.

Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası 

BRONZ OTOMOTİV çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını  etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz  etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması  esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde  bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alışverişlerini düzenlemekte ve bu  konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları:

 1. Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar  almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da  olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması 50 eur üzerinde değeri olanlar için  yasaktır.
 2. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul  edilemez.
 3. BRONZ OTOMOTİV Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden,  danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para  kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri  karşılatması yasaktır.

EK-07

 1. BRONZ OTOMOTİV tarafından müşteri ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere  verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği üst yönetimi  tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için,  ayrıca izin almaya gerek yoktur.
 2. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı  hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve  Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel  kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.
 3. Şirket gizli bilgileri yemekhane, mola yeri, servis arabaları ve benzeri umumi  yerlerde konuşulmaz.
 4. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre klasifiye edilir, bu bilginin içeriğinde  açıkça belirtilir. Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik  derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir  tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili  yöneticinin görüşü alınır.
 5. Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz  konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve  korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla  öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı  taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.
 6. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz. 5. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve  benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.  Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri  başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda  bulunulması kesinlikle yasaktır.
 7. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi  

BRONZ OTOMOTİV, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve  sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa  ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma  ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının  artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, BRONZ OTOMOTİV’de

adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri  belirlemektedir.

Uygulama Esasları 

 1. Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili  yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında  tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
 2. BRONZ OTOMOTİV çalışanları insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe  alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm  uygulamaların adil olmasını sağlar.

EK-07

 1. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din,  mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
 2. Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma  ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde  çalışmaları sağlanır.
 3. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
 4. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal  dokunulmazlıkları da gözetilir.
 5. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep  edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet,  din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.
 6. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli  olması sağlanır.

III. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI 

BRONZ OTOMOTİV -ETİK ve ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve  işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir.  Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm BRONZ  OTOMOTİV çalışanlarının;

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • BRONZ OTOMOTİV İş Etiği Kuralları’nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve  değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme, • Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politika ve prosedürleri öğrenme, • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve  insan kaynaklarına danışma,
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla  bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya  Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletme,
 • Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile  ilgili bilgileri gizli tutma

sorumluluğu bulunmaktadır.

 1. BEYAZ YAKA YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI 

BRONZ OTOMOTİV yöneticilerinin, etik çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış  olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre,  yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının  oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik  kurallar konusunda eğitmekten,

EK-07

 • Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda  çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen  tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede  iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek  şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere  gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.
 1. ETİK KURULU ÜYE SORUMLULUKLARI 

Bronz Otomotiv’de Etik Kurulu Üyeleri: Şirket sahibi ve ortaklarından oluşmaktadır.  Etik Kurul Üyeleri;

 • Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda  yön göstermek, danışmanlık yapmaktan,
 • Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren  uygunsuzlukları Etik Kurul’a yönlendirmekten,
 • Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne Etik Kurul’un talebi  doğrultusunda katkıda bulunmaktan,
 • Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte  düzenli olarak veya istenildiğinde Etik Kurul’a raporlamaktan,
 • Etik Kurul’un yaptığı soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve  soruşturmalara gerekli desteği vermekten sorumludur.

Etik Kurulu Üyeleri

Tarih:01.03.2019

Yayın Tarihi:19.03.2019